Dnes je 9.3.2021, svátek má Františka a zítra Viktorie
Menu

Chodníky

Výstavba chodníků a autobusových zastávek v obci Tuklaty a Tlustovousy

Výstavba chodníků a autobusových zastávek v obci Tuklaty a Tlustovousy CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009877           Chodník ulice Akátová, Tuklaty CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009875           Autobusové zastávky v ul. Hlavní, chodník v ul. Ke školce – Tuklaty CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009878           Chodníky a místní komunikace Tlustovousy CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009876           Chodník mezi obcemi Tuklaty Tlustovousy, větev “A2”, autobusové zastávky Tlustovousy, chodník k autobusové zastávce v ulici Akátové                   Realizací projektu došlo k rekonstrukci a novostavbě chodníkových ploch v obci podél komunikace III. třídy a místních komunikací tak, aby na sebe navazovaly a komplexně propojily nejfrekventovanější místa v obci. Vznikla tak ucelená pěší trasa, která spojuje obě místní části – Tuklaty a Tlustovousy.                 Tato trasa začíná od nově rekonstruované místní základní školy, pokračuje právě ulicí Akátovou k autobusové zastávce. Trasa dále pokračuje místním parkem pro odklonění z nebezpečné křižovatky k autobusovým zastávkám na ulici Hlavní. Odtud trasa pokračuje k mateřské škole, kde se stáčí podél hřiště na komunikaci III. třídy 10163. Odtud plánovaná pěší trasa lemuje komunikaci až do místní části Tlustovousy, zde podél rybníků cesta vede až k místním autobusovým zastávkám na ulici Tuklatská. Zde je realizována pěší komunikace, která vede nepojmenovanou ulicí zvanou U studny pro nevhodné rozhledové poměry blízké křižovatky v ulici Tuklatská. Trasa se vyhýbá křižovatce dál ulicí ke Skalce a končí v ulici Ke mlýnu u místního pohostinství.                 V rámci projektu byly dále zrekonstruovány autobusové zastávky. V ulici Hlavní byl zrekonstruován přechod pro chodce, který je nově osvětlen a je zde vložen ochranný dělící ostrůvek.                 Projekt je vybudován dle zásad bezbariérového užívání. Cílem realizace akce je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší v obci Tuklaty a Tlustovousy, který řeší všechny dílčí projekty. V blízkosti realizace projektů se nachází základní škola, mateřská škola, autobusové zastávky a obecní úřad.                 Projekty „Chodník ulice Akátová, Tuklaty“, „Autobusové zastávky v ul. Hlavní, chodník v ul. Ke školce – Tuklaty“, „Chodníky a místní komunikace Tlustovousy“ a „Chodník mezi obcemi Tuklaty Tlustovousy, větev “A2”, autobusové zastávky Tlustovousy, chodník k autobusové zastávce v ulici Akátové“ jsou spolufinancovány Evropskou unií. Název: Akátová Velikost: 73 KB Název: Hlavní Ke Školce Velikost: 73 KB Název: Tlustovousy Velikost: 73 KB Název: větev A2 Velikost: 73...

číst více

Stavební povolení – Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců

Název: stavební povolení Velikost: 4...

číst více

Chodník Tlustovousy křižovatka, k autobusovým zastávkám, ul. U Studny

Chodník a místní komunikace  v Tlustovousech byly dokončeny a zkolaudovány v červnu 2020. Obsahem projektu jsou chodníky a místní komunikace v obci Tlustovousy.  Účelem vybudování chodníků  je  možnost jejího využití pro pravidelnou a bezpečnou pěší dopravu chodců. Zájmová lokalita se nachází na křižovatce Tuklatská, Úvalská  a  Ke Skalce.  V nepojmenované ul. „ U Studny“ (v ul. se nachází studna) vedoucí k zastávce autobusu linky 484,  482 a cesty k rybníku. V ul. K Rybníku budou provedeny stavební úpravy místních komunikací. Tyto komunikace se stanou obytnou zónou.   Původně pěší doprava vedla ulicí Tuklatskou, kde jsou nevyhovující rozhledové poměry. Vybudování nového chodníku, tak jak je navrženo je  zárukou bezpečnosti dospělých i dětí. Název: ORIENTAČNÍ SITUACE Tuklatská U Studny Velikost: 270...

číst více

Chodník Akátová

Chodník byl dokončen a zkolaudován v červnu 2020. Obsahem  projektu   je  oprava  chodníku v ul. Akátová v Obci Tuklaty při komunikaci III. třídy Součástí projektu je úprava stávající autobusové zastávky, která bude dovybavena autobusovým přístřeškem s lavičkou, odpadkovým košem a vodorovným značením. V místě konci úpravy je počítáno s návazností na chodník v parku. Tento chodník je předmětem samostatné projektové dokumentace. Název: ORIENTAČNÍ SITUACE AKÁTOVÁ Velikost: 148...

číst více

Autobusové zastávky Tuklaty, ulice Hlavní

Směrové vedení chodníků je vedeno tak, aby spojovalo nejvíce navštěvovaná místa v obci – autobusové zastávky a Mateřskou školu. Dopravní politika obce chce touto strategií zmírnit negativní účinky automobilové dopravy a zajistit bezpečnou vzájemnou dopravu. Název: ORIENTAČNÍ SITUACE Velikost: 165...

číst více

Pokračování chodníku mezi obcemi ke školce „A2f“

Chodník byl dokončen a zkolaudován v červnu 2020. Řešení nového chodníku větev „A2“ navazuje na projekt větve „A1“( chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy , který je samostatný projekt. Začátek chodníku je u prvních obytných domů v obci Tuklaty, kde odbočí ke stávajícímu můstku, který zůstane zachován. Chodník pokračuje ke hřišti a dále k Mateřské škole. Zde bude  vybudován nejen příjezd ke školce, ale i nové schodiště a rampa podél stávajících schodů, pro matky s kočárky a cyklisty. Součástí tohoto projektu je i vybudování chodníku  z ulice Hlavní k autobusové zastávce v ulici Akátové. Směrové vedení trasy chodníku je vedeno tak, aby spojovalo nejvíce navštěvovaná místa v obci, jako jsou autobusové zastávky a pod. Vedení chodníku je limitováno stávajícími komunikacemi, stromořadím, budovami, vodní plochou. Dopravní politika obce touto strategií chce zmírňovat negativní účinky automobilové dopravy a zajistit bezpečnou vzájemnou dopravu. Vzhledem k tomu, že pěší doprava původně vedla po silnici III třídy, kde je vedena nákladní, i autobusová osobní doprava a není stávající chodník, je vybudování nového chodníku zárukou bezpečnosti dospělých i dětí. Pěší doprava přispívá ke zlepšení životního prostředí a je přínosem pro a bezpečnost v obci. Účelem  je vybudování chodníku od autobusové zastávky v Tlustovousech k Mateřské škole a posléze i do obce a  využití pro pravidelnou a bezpečnou pěší dopravu chodců. Název: ORIENTAČNÍ SITUACE Velikost: 132...

číst více

Chodník Tlustovousy k autobusovým zastávkám

Chodník byl dokončen a zkolaudován v červnu 2020. Název: 1.2.1.3 SITUACE - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY TLUSTOVOUSY Velikost: 856 KB Název: ORIENTAČNÍ SITUACE Velikost: 132...

číst více

Chodník Tlustovousy ulice Ke Mlýnu

Aktualizace k 20. 12. 2020 Na výstavbu tohoto chodníku jsme získali finanční prostředky z dotačního titulu. Projekt prošel drobnými úpravami jak z podnětu dotačního orgánu, tak i z podnětu obce. Pro výběrové řízení na zhotovitele bylo potřeba  upravit  rozpočet. Upravený rozpočet  nyní obec  obdržela a v lednu 2021 budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovitele. V roce 2021 by mohl být chodník vybudován a zkolaudován.    ÚVOD Jedná se o výstavbu chodníku v ulici Ke Mlýnu v Tlustovousech od začátku obce, ve směru od Horoušan až po náves. Chodník vede podél frekventované silnice, proto je jeho výstavba významným projektem s cílem zajištění bezpečnosti chodců v této části obce.   PROJEKT Projekční kancelář, která vysoutěžila projekt v únoru 2015 nedokázala vyřešit křižovatku v Tlustovousech a předala obci nedokončený projekt, za který byla do červnu 2016 uhrazena částka 91 960 Kč z celkové vysoutěžené 113 740 Kč. Žádost o územní rozhodnutí byla podána v lednu 2016 a Územní rozhodnutí jsme obdrželi teprve v říjnu 2016. Snažili jsme se s projekční kanceláří dohodnout na dokončení projektu v úseku ke křižovatce, nejprve sama obec, později prostřednictvím spolupracujícího právníka, neúspěšně. Projektantka Ing. Kubinová část s křižovatkou zpracovala již v létě 2017 a nyní bude pokračovat na dokončení původního projektu. Bude navíc zpracován projekt na zatrubnění, který nebyl ani ve smlouvě s původní projekční kanceláří. Dále bylo také zjištěno, že projekt neřešil osvětlení přechodu, které je nutností. Chodník povede od začátku obce v ulici Ke Mlýnu, naproti domu č. 57 bude přechod pro chodce a další bude u hospody. Jiný projekt již řeší pokračování přes křižovatku do ulice Ke Skalce a vlevo do uličky, kterou pracovně nazýváme U Studny (nemá název). Ulička bude zpevněná a po ní lze bezpečně dojít až k autobusovým zastávkám, případně přejít přes přechod pro chodce k rybníku.   Na výstavbu tohoto  chodníku budeme žádat na Státním fondu dopravní infrastuktury v roce 2019.    Název: SITUACE.ČÁST 1 Velikost: 2 MB Název: SITUACE.ČÁST 2 Velikost: 2...

číst více

Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy

Aktualizace k 15. 6. 2020 Chodník mezi obcemi je hotov a zkolaudován v červnu 2020. Dotaci, kterou jsme žádali na vybudování tohoto chodníku ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme neobdrželi. Na tuto stavbu jsme tedy zažádali o dotaci ze Středočeského kraje, která byla vypsána v roce 2016, čerpáno mohlo být do podzimu 2020. Obdrželi jsme 952 000 Kč.   ÚVOD Spojení mezi oběma částmi obce pro pěší a cyklisty je zatím možné pouze po frekventované vozovce. Výstavba paralelního chodníku je proto z bezpečnostního hlediska jedním z významných projektů obce.  Řešení nového chodníku navazujícího na projekt u Studny, vede podél rybníka, překonává místní potok a dále vede podél silnice III. Třídy 10 163 v obci Tlustovousy. Silnici přechází na druhou stranu, zde je zřízen přechod pro chodce a dále vede podél silnice k prvním obytným domům v obci Tuklaty. Byl vypracován další projekt chodníku, který vede k Mateřské škole, který není součástí této dotace, stejně jako vybudování i zálivu s lavičkami a odpadkovým košem. Řešení vychází ze schválené dopravní politiky obce Tuklaty a Tlustovousy a byla projednána se zástupci státní správy a místní samosprávy a je v souladu s územním plánem obce. Směrové vedení trasy chodníku je vedeno tak, aby spojovalo nejvíce navštěvovaná místa v obci a, jako jsou autobusové zastávky a pod. Vedení chodníku je limitováno stávajícími komunikacemi, stromořadím, budovami, vodní plochou a je nutno brát v úvahu i vlastnictví pozemků, na kterých bude výstavba vedena. Dopravní politika obce touto strategií chce zmírňovat negativní účinky automobilové dopravy a zajistit bezpečnou vzájemnou dopravu. Vzhledem k tomu, že pěší doprava původně vedla po silnici III třídy 10 163, kde je vedena nákladní, i autobusová osobní doprava a není stávající chodník, je vybudování nového chodníku zárukou bezpečnosti dospělých i dětí. Pěší doprava přispívá ke zlepšení životního prostředí a je přínosem pro a bezpečnost v obci. Účelem vybudování chodníku, je možnost jejího využití pro pravidelnou a bezpečnou pěší dopravu chodců. Vzhledem k tomu, že v průběhu plánované stezky nemá obec pozemky ve svém vlastnictví, bylo nutno smluvně zajistit průchod přes pozemky vlastníků příslušných pozemků. Za jejich vstřícnost a pochopení pro nutnost realizace tohoto projektu jim velice děkujeme.   PROJEKT Příprava projektu byla zahájena jednáními s vlastníky pozemků v létě 2015. Původně plánovaná cyklostezka byla kvůli parametrům dotačního titulu v dubnu 2016 (!) změněna na chodník. Práce na přípravě se v roce 2016 však téměř zastavily. Projekt byl dokončen v roce 2017, kdy probíhala řízení o územním rozhodnutí. Žádost byla podána 24. 7. 2017, informace o zahájení územního řízení přišlo 20. 9. 2017, 15. 1. 2018 jsme obdrželi Územní rozhodnutí. Stavební povolení jsme obdrželi 14. 5. 2018. Dotaci na tento projekt budeme žádat na Státním fondu dopravní infrastruktury v listopadu 2018. Název: B.1 PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY Velikost: 304 KB    ...

číst více