Dnes je 7.3.2021, svátek má Tomáš, Tomislav a zítra Gabriela
Menu

Stavba tůní v k.ú. Tlustovousy

Stavba tůní v k.ú. Tlustovousy 

Předmětem tohoto projektu je vyhloubení tří neprůtočných tůní na silně podmáčeném pozemku v k. ú.

Tlustovousy (Středočeský kraj) p. č. 400. Tůně budou vyhloubeny na podmáčeném pozemku, který ze dvou stran

ohraničují vodoteče – Výmola a Tuklatský potok. Součástí pozemku jsou pak dvě bezejmenné drobné

vodoteče, v nichž je soustřeďována voda odtékající z pozemku budoucích tůní. Obě tyto vodoteče budou

zahrnuty do tůní.

Jaký problém projekt řeší?

Předkládaný projekt řeší výstavbu tří neprůtočných tůní na silně podmáčeném pozemku, jež je ze dvou

stran vymezený vodotečemi – potokem Výmolou a Tuklatským potokem. Záměrem investora je

zhodnocení v současné době nevyužitého podmáčeného pozemku, který neplní svoji ekologickou, ale i

krajinotvornou funkci. Dojde k odstranění náletových dřevin a části vzrostlých stromů.

Tůně budou situovány v místě s přirozeně vysokou hladinou spodní vody, což dává dobrou vyhlídku na

zásobování tůní vodou. Tůně se budou nacházet v blízkosti vodotečí, hladina vody v tůních tak bude

korespondovat s úrovní hladiny vody ve vodotečích. Hladina vody v tůních by měla dosahovat úrovně

maximálně cca 0,2 – 0,3 m pod stávajícím terénem. Tůně budou od nejbližší velké vodoteče vzdálené cca

10,3 m.

Na pozemku se nacházejí dvě drobné bezejmenné vodoteče – stužky o hloubce cca 200-300 mm, bez

stálého průtoku, které na tomto pozemku pramení a odvádějí vodu do Tuklatského potoka. Obě tyto

vodoteče budou podchyceny v tůních, čímž bude zachován a podpořen stávající stav, kdy se obě

vodoteče nacházejí v zaplaveném bažinatém území

Fyzická realizace projektu v případě obdržení dotace:

Předpokládané datum zahájení: 15. 8. 2021 

Předpokládané datum ukončení: 1. 10. 2022

Projekt řeší rekultivaci krajiny a naplnění její odpovídající ekologické a krajinotvorné hodnoty. Výstavbou

samostatných tůní v lokalitě s vysokou spodní vodou dojde k rekultivaci lokality, kde se historicky

nacházel rybník. Dnes jde o zamokřenou a nevyužívanou lokalitu.

Cílem projektu je:

= revitalizace dané lokality;

= retence vody v krajině;

= obnově ekologické a krajinotvorné funkce původní malé vodní nádrže;

= zvýšení pestrosti celé lokality;

= zvýšení ekologické hodnoty území

Realizací projektu se do krajiny v daném území vrátí přirozený přírodní prvek – na sobě nezávislé tůně,

které zvýší krajinotvornou a ekologickou hodnotu krajiny a zároveň budou sloužit k přirozené retenci vody. Krajina bude pestřejší a zvýší se ekologická hodnota území. 

Na tento projekt jsme zažádali  

Operační program Životní prostředí

  • Ochrana a péče o přírodu a krajinu

A dotaci ve výši  celkových výdajů  Kč 4 132 588,63 jsme obdrželi.

Rozpočet 

 Celkové výdaje 4 132 588,63  

  Celkové způsobilé výdaje 4 132 588,63  

  Celkové způsobilé výdaje – investiční 4 132 588,63  

  Celkové způsobilé výdaje – neinvestiční 0,00  

  Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00