Dnes je 9.3.2021, svátek má Františka a zítra Viktorie
Menu

Povinné údaje

Info dle zákona 106/1999 Sb.

Povinné položky podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Tuklaty

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Princip činnosti na základě zákona o obcích 128/2000 Sb.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Monika Petrisková – starostka  info@tuklaty.cz

Martina Milotová – místostarostka

Lukáš Koníček

Ivana Güntherová

Petr Jenšovský

Ing. Martina Pacovská

Ing. Michal Hrouda

Ing. Jiří Kalivoda

Václav Zmrzlík

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, jiné možné spojení

Na Valech 19, 250 82 Tuklaty
Tel. 281 981 774
E-mail: info@tuklaty.cz
Datová schránka: ns2bkj8

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

2835260379/0800

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

00235 822

7. Daňové identifikační číslo (DIČ) (jen je-li obec plátcem DPH)

Obec není plátcem DPH

8. Rozpočet

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Obec Tuklaty zveřejňuje informace několika způsoby na

 • úřední desce
 • www.Tuklaty.cz
 • v obecních novinách
 • příslušném Obecním úřadě v úředních hodinách
 • info@tuklaty.cz
 • E-podatelna

Každá FO a PO může žádat o informaci ústně, písemně nebo elektronickou poštou. Dotazy musí být jasně formulovány, aby bylo zcela zřetelné, o co žádáte. Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:

 1. Těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
 2. Utajovaných skutečností
 3. Informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí
 4. Informací ohrožujících obchodní tajemství
 5. Informací o majetkových poměrech osob, získaných na základě zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení
 6. Vnitřních pokynů a personálních předpisů

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Podání žádosti: podatelna na Obecním úřadu, E – podatelna
Podání stížnosti:

 1. Písemně – podatelna na Obecním úřadu,E – podatelna, e-mail
 2. Ústně – telefonicky, přímo starostovi, nebo místostarostovi

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Opravné prostředky

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, nebo je požadovaná informace označena za obchodní tajemství, tato informace nebude poskytnuta. Neposkytují se informace o majetkových poměrech třetích osob. Další omezení práva na informace jsou uvedena v § 11 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.
Pokud obec či obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo podle § 14 odst. 3 písm. b). Je-li povinným subjektem obec, vydává rozhodnutí obecní úřad.
Rozhodnutí musí obsahovat označení Obecní úřad Tuklaty, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
Odvolání: 1) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání 2) Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. 3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit. 4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel: a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne: a) doručení sdělení o již zveřejněné informaci b) doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti) c) oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím d) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat přímo na OÚ v úředních hodinách. Poučení o vyplnění a případných dalších náležitostech podávají zaměstnanci OÚ.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Životní situace
Portál státní správy

14. Nejdůležitejší předpisy

Vyhlášky OÚ Tuklaty

15. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Informace jsou poskytovány bezplatně, v případě kopií dokladů je velikost A4 za 2,- Kč a velikost A3 za 4,- Kč.

16. Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014