Chcete volit a nebudete v den voleb v místě svého trvalého bydliště? Pak budete potřebovat voličský průkaz a možná vám budou užitečné níže uvedené informace ….

Pokud nemůže volič v době konání voleb volit v místě svého trvalého bydliště, může požádat příslušný obecní úřad (OÚ Tuklaty, Na Valech 19) o vydání voličského průkazu těmito způsoby:

1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 18. října 2017 do 16,00 hodin. V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

nebo

2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. tj. v pátek 13. října 2017 do 16,00 hodin
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
• v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče.

Podle nové právní úpravy NELZE podat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče !! (tím se míní např. e-mail opatřený kvalifikovaným podpisovým certifikátem)

Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017, voličský průkaz
• předá osobně voliči nebo
• předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
• zašle voliči

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.